Dílo Mistra Jana Husa (řazeno v chronologickém pořadí a dle oborů)

1) Teologie:
Výklad viery, Desatera a Páteře / motlitby Věřím v Boha, Desatero a Otčenáš, 1412/ - Husův výklad motliteb. Líčí v něm zkázu mravů u duchovenstva. Zastává názor, že pravý křesťan má pro pravdu bojovat. Hus se zde nevyhýbá ani kritice vlastní osoby. Také vyzval pány, rytíře, měšťany a knížata, aby dbali na čistotu mateřského jazyka.

O církvi / De ecclesia, 1413/ - latinský spis, ve kterém Hus zveřejňuje názory na poslání církve. Pokud podle něj nežije biskup ani papež v souladu se zásadami křesťanství, namohou se pokládat za členy církve a nezaslouží si úctu.Toto dílo bylo jedním z důvodů Husovi obžaloby.

Knížky o svatokupectví /1413/ - nejkritičtější Husův spis, ve kterém odsuzuje obsazování církve za úplatu. Kritizuje prakticky celou soudobou společnost a tvrdí, že už vlastně neexistuje prav á církev, protože vládne Antikrist.

Postila, tj. výklad svatých čtení nedělních / post illa verba – po oněch slovech, 1413/ ,-velký soubor kázání. Toto Husovo dílo má velký kulturně-historický význam, zobrazuje soudobý život lidí.

Zdroj: http://www.spisovatele.cz/jan-hus

2) Pedagogika:
Dcerka - dílo je určeno ženám, Hus v něm vystupuje jako rádce a vychovatel, s porozuměním pro všední život.

3) Jazykověda:
O Pravopisu českém (odstranění spřežkového pravopisu a nahrazení čárkami, háčkami a tečkami – (nabodeníčka)

4) Osobní korespondence:
Listy - dopisy adresované přátelům i českému národu z Kostnice