Devět kusův zlatých

F. Žilka, Vybrané spisy Mistra Jana Husi, V Jilemnici, str. 274-280
Jan Hus: Devět kusů zlatých

První artikul neb kus zlatý jest tento: Kdož dá jeden haléř pro Boha za svého zdravého života, ten více Pána Boha uctí a své duši více prospěje, než by po smrti tolik zlata dal, což by se jeho mezi zemí a mezi nebem mohlo obdržeti. ... Živému jest řečeno: Což může ruka tvá, to dělej; nebo potom díla, ani smyslu k dílu, ani času (nebude). Nebo po smrti rozdávání svatokupci na očistec uvedli; protož po smrti nevíme, by se slíbil 1) kdo Bohu, by (byť) celý svět zaň dali.

Druhý kus zlatý jest tento: Kdož jedno slovo protivné strpí, ten více Pána Boha ctí a své duši více prospěje, nežli by tolik metel o svůj hřbet zbil, co by jich mohlo v největším lese zrůsti. Jedno jest v tom rozuměti: že na těch, kteří jsou přestupníci přikázání Božích a stojí v hříších smrtelných, nemůže nižádné zasloužení ani které utrpení Bohu se líbiti: ani slovo protivné strpěti, ani velký les metel o hřbet sobě zbíti, ani se pro Boha dáti upáliti. Dí sv. Pavel*: Bych dal tělo své na utrpení, že bych hořel, a milosti neměl, nic mi platno není. A milosti Boží nižádný nemůže míti, kdož přestupuje přikázání Boží.

Třetí kus zlatý jest tento: Kdož se nejmenšímu pokoří, ten více Pána boha uctí a své duši prospěje, než by od jednoho konce až po druhého konce světa putoval, a v každém šlépěji svou krev prolil. ... Nebo vyššímu sebe pokořiti se, nevždy bývá pravá pokora: nebo snad pro své hubenství, boje se jeho, pokoří se jemu, hledaje milosti od něho; a kdyby jemu roveň byl, snad by jemu hrozil. Protož kdo jest v sobě pokorný k menšímu pokoru ukazovati, mnoho se ten líbí Bohu; ...

Čtvrtý kus zlatý jest tento: Kdož dá Bohu všemi svými údy vlásti, ten více Pána boha uctí a své duši více prospěje, nežli by všechen svět pro Boha na hlavě schodil. To jest: aby skrze údy vaše, nezkrocené a rozpuštěné 2) moci nevzali hříchové u vás. Protož jest přikázání Boží, aby všecky údy těla svého poddávali v službu Kristovi; ale na hlavě zchoditi všechen svět, není přikázání Boží.

Pátý kus jest tento: Kdož jednu slzu na své hříchy umoří 3), ten více Pána Boha uctí a své duši více prospěje, nežli by po smrti tolik plakal, až by jemu z očí dvě řeky tekly. ... Protož nejlépe jest věřiti, že nyní čas vzácný jest a dnové spasení jsou; a že ti blaženi jsou**, kteříž v Pánu Bohu umírají, jimž řekl Duch, aby odpočinuli od svých prací, askutkové jich jdou po nich***.

Šestý kus zlatý jest tento: Kdož sobě Pána Boha nade všecko stvoření draze váží, a jemu se všechen poddává, ten více Pána Boha uctí a své duši více prospěje, nežli by za něho jeho matky Boží se všemi svatými prosila. ... Než to pravé jest, že v nebi nepřebývá nižádná odpornosť: jakož Bůh chce, tak matka Boží se všemi svatými.

Sedmý kus zlatý jest tento: Kdož nižádného bláznivě nesoudí, ten více Pána Boha uctí a své duši více prospěje, nežli by byl jako svatý Vavřinec na roště pečen. ... Takové soudy jsou bláznivé s zlostné, jichž se má člověk chovati 4) jako cizoložství. A což ví neb vidí zevně, že tak se děje, tomu můž říci, že jest hřích; ale nepříleží člověku potupiti jeho pro hřích, ale může-li opraviti, dlužen jest.

Osmý kus zlatý jest tento: Kdož milosrdenství kterému člověku učiní pro Boha, ten více Pána Boha uctí a své duši prospěje, nežli by byl do třetího nebe vtržen, jako svatý Pavel.****... nebo ne vždy milosrdenstvím každým bývá Bůh uctěn: že zlý křivým úmyslem činí milosrdenství, nebo po přízni činí je zlému člověku, jehož Bůh nenávidí, protož těmi slepými milosrdenstvími, ježto je zlí zlým čini, nebývá Bůh ctěn. ... nebo skutek milosrdný jest v moci i u vůli člověka, aby jej učinil je cti Boží.

Devátý kus zlatý jest tento: Kdož se vůli Boží neprotiví, ten více Pána Boha uctí a své duši více prospěje, nežli by všechen svět, kdyby jeho byl, pro Boha dal. ... Protož ten, kdož poslouchá Boha a činí vůli jeho v přikázáních jeho, můž poctiti Boha z té stránkysvěta, kterou vzal od něho; ale ten, kdož přestupuje přikázání Boží a protiví se vůli Boží, nemůže anicelým světem Boha ctíti, ani kterou nejmenší věcí tohoto světa...

---
Biblické odkazy v textu:
* 1.Kor. 13,3; ** narážka na 2 Kor. 6,2; *** narážka na Zj. 14,13; **** 2Kor. 12,1-3
Slovník:
1) zalíbil; 2) tolik asi jako: rozpustilé, bez kázně; 3) uroní; 4) vystříhati;